POCZTA użytkownikhasło
  INFORMACJE:
      AKTUALNOŚCI
      PROMOCJE
      STAN SIECI
      KONTAKT
      O FIRMIE
  OFERTA:
      DOSTĘP DO INTERNETU
      TELEFONIA CYFROWA
      TRANSMISJA DANYCH
      WEB DESIGN
      HOSTING
      SIECI
  STREFA ELSNET:
      SKANERY ON-LINE
      PORADNIK - FAQ
      ROZRYWKA
      STREFA ABONENTA
        CENNIK
        E-FAKTURY
 
 
SERWERY GIER    
    

FAKTURY VAT - ODLICZENIE ZA ROK 2015.


W zeznaniu za rok 2015 ulga internetowa nadal istnieje, jednak większość z osób, które dotychczas korzystały z odliczenia, utracą prawo do korzystania z niego.
Powodem powyższej zmiany jest fakt, że z ulgi korzystać można wyłącznie przez dwa następujące bezpośrednio po sobie lata podatkowe. Oznacza to, że ulgę wykazać można tylko w dwóch kolejno składanych po sobie deklaracjach, za dwa kolejne lata podatkowe.

Podatnik, który nie skorzysta z odliczenia za 2015 rok i nie korzystał z niego wcześniej, ma prawo w dowolnym roku rozpocząć korzystanie z ulgi. Jeżeli skorzysta po raz pierwszy z odliczenia, prawo do ulgi przysługiwać mu będzie za dany rok oraz za rok następny, bezpośrednio po tym roku.

Lat korzystania z ulgi nie można rozdzielać. Oczywiście można korzystać z Internetu nie odliczając go i dopiero po kilku latach rozpocząć korzystanie z odliczeń. Jak co roku podatnik ma prawo skorzystać z odliczenia w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Począwszy od rozliczenia za 2011 r. nie mamy obowiązku posiadania faktur dokumentujących wydatek na Internet, wystarczą nam dowody wpłaty lub potwierdzenia ich dokonania. Jeszcze w rozliczeniu za 2010 r. wydatek dokumentowany był wyłącznie fakturami VAT.

Nie oznacza to jednak, że wydatek nie musi być w ogóle udokumentowany. Wręcz przeciwnie, od 2011 r. z ulgi internetowej korzystać mogą tylko osoby, które posiadają dokument, łącznie spełniający wszystkie poniższe kryteria:

stwierdzający poniesienie wydatku, a nie tylko zamówienie usługi lub korzystanie z niej;
zawierający w szczególności:
dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru),
dane identyfikujące sprzedającego (towar lub usługę),
rodzaj zakupionej usługi,
kwotę zapłaty.

Ulga internetowa - Dokumenty
Rozliczenie za 2010
Rozliczenie za 2011 składane w 2012 r.
Faktura łącznie z dowodem faktycznego poniesienia wydatku.
Dowód faktycznego poniesienia wydatku, wskazujący:
kto, komu, ile zapłacił za Internet w 2011 r.

Od stycznia 2011 r. przepisy regulujące ulgę na Internet zostały zmienione. Zmiany są wynikiem wejścia w życie ustawy z 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 226, poz. 1478).

Warunkiem wystarczającym do skorzystania z ulgi będzie poniesienie wydatku przez podatnika. Z art. 26 ust. 1 pkt 6a usunięty został zapis, że użytkowanie Internetu musi odbywać się w lokalu, który jest miejscem zamieszkania podatnika. Dzięki tej zmianie łatwiej będzie można dokonać odliczenia, korzystając z Internetu przenośnego w laptopach czy telefonach komórkowych poza domem. Co więcej, ulga będzie przysługiwała również korzystającym z sieci w tzw. kawiarenkach internetowych.

Kolejną istotną kwestią jest fakt, że wydatki poniesione na użytkowanie Internetu nie będą musiały już być bezwzględnie dokumentowane fakturami VAT. Zmianie uległa bowiem treść art. 26 ust. 7 ustawy o PIT. Zgodnie z jego nowym brzmieniem wartość wydatków, które mogą być odliczone od dochodu (a takimi są właśnie wydatki poniesione na Internet), ustalać się będzie na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie, zawierającego w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi) i sprzedającego, rodzaj usługi oraz kwotę zapłaty.

Limit ulgi nie ulega zmianie. W dalszym ciągu jest to 760 złotych.

W zwiazku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowiu kontroli skarbowej (czytaj pełną treść rozporządzenia -> (Dz.U. Nr 249, poz. 1661), informujemy naszych Abonentów, że na ich żądanie firma ELSNET S.C będzie dostarczała Faktury VAT począwszy od 2011 roku dotyczące opłat za Uslugi dostępu do sieci Internet - w formie elektronicznej (plik/pliki PDF).

Aby otrzymać zestawienie Faktur VAT za ubiegły rok niezbędne jest wypełnienie poniższego, prostego FORMULARZA oraz na jego podstawie poprawna identyfikacja Państwa osoby jako Abonenta Sieci ELSNET.Od 1 stycznia 2011 roku przedsiębiorcy mogą wysyłać faktury drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, czy drukowania.

17 grudnia 2010 r. minister finansów w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych i administracji podpisał stosowne rozporządzenie.


Rozporządzenie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661) jest odpowiedzią na apele przedsiębiorców o dopuszczenie do obrotu gospodarczego faktur VAT drukowanych po otrzymaniu drogą elektroniczną.

Ich postulat poparł wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak, który w piśmie przesłanym do Ministra Finansów 20 lipca 2010 r. wystosował prośbę o zmianę stanowiska w tej sprawie.

Nowe przepisy usprawnią przepływ tych dokumentów, zmniejszą wydatki na opłaty pocztowe, nakłady na materiały biurowe i archiwizację. Pozwoli to zaoszczędzić czas i pieniądze podatników.


Zgodnie z wytycznymi rozporządzenia od 1 stycznia 2011 r. faktury mogą być przesyłane, w tym udostępniane, w formie elektronicznej w dowolnym formacie elektronicznym (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).

Faktury wysłane w formie elektronicznej będzie można przechowywać w dowolny sposób w podziale na okresy rozliczeniowe, zapewniając:

1.autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego;

2.łatwość ich wyszukiwania;

3.bezzwłoczny dostęp do faktur organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami.

E-faktury można będzie przechowywać również w innym kraju UE, pod warunkiem zapewnienia do nich organowi podatkowemu dostępu online.


    
© 2005-2024 ELSNET. www.elsnet.pl